24.03.2015 அன்று கடலூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயற்குழு மற்றும் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தின் புகைப்படங்கள்